Doučování matematiky pro střední a vysoké školy

Jaroslav Havlíček - doučování matematikyJmenuji se Mgr. Jaroslav Havlíček (absolvent MFF UK v Praze). Jsem středoškolský profesor. Učil jsem na gymnáziu,obchodní akademii i na průmyslových školách.

30 let praxe v doučování matematiky

Při doučování se mi daří dosahovat výborných výsledků při vylepšování známek studentů a i při přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy.
Za celou moji dosavadní praxi se mi nestalo, aby student výklad nepochopil. U studentů zvládám doučit i veliké nedostatky.


Ukázková hodina matematiky je zdarma.


Doučuji především

 • matematiku 8. a 9. třídy ZŠ
 • středoškolskou matematiku
 • vysokoškolskou matematiku

Výuka matematiky probíhá u mne doma. Snadné spojení MHD metrem B na Černý Most a poté 3min. autobusem, nebo 10 minut pěšky.

Nejčastěji doučovaná témata z matematiky a geometrie

 • Množiny (průnik, sjednocení, rozdíl, doplněk),
 • Výroky (negace, konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence),
 • Lomené výrazy,
 • Mocniny a odmocniny,
 • Rovnice a nerovnice (lineární,kvadratické, s neznámou pod odmocninou, s absolutní hodnotou, s parametrem, exponenciální, logaritmické, goniometrické)
 • Funkce - předpis, vlastnosti,grafy (lineární, kvadratická, lineární lomená, mocninná, exponenciální, logaritmická, goniometrické, inverzní, cyklometrické),
 • Posloupnosti (aritmetická, geometrická, nekonečná geometrická řada),
 • Vektory (lineární kombinace, skalární součin, vektorový součin),
 • Analytická geometrie v rovině (přímka, polohové úlohy, výpočty vzdáleností),
 • Kuželosečky (kružnice, elipsa, parabola, hyperbola, kuželosečka a přímka),
 • Analytická geometrie v prostoru (přímka, rovina, vzájemná poloha, odchylka a vzdálenost),
 • Kombinatorika (faktoriál, variace, kombinace, permutace bez opakování i s opakováním, kombinační číslo, binomická věta),
 • Pravděpodobnost (základního jevu, opačného jevu, sjednocení jevů, nezávislých jevů, Bernoulliho binomické rozdělení),
 • Statistika (četnost,aritmetický, geometrický a vážený průměr, modus, medián, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient, koeficient korelace),
 • Komplexní čísla (algebraický tvar, goniometrický tvar, Moivreova věta, binomické rovnice),
 • Shodná zobrazení (osová souměrnost, středová souměrnost, otáčení, posunutí),
 • Podobnost a stejnolehlost,
 • Středový a obvodový úhel,
 • Řešení pravoúhlého trojúhelníku (Pythagorova věta, Euklidovy věty, goniometrické funkce),
 • Řešení obecného trojúhelníku(sinová věta, kosinová věta),
 • Pravidelné mnohoúhelníky,
 • Řezy těles,
 • Polohové vlastnosti(vzájemná poloha přímek, přímky a roviny, rovin),
 • Metrické vlastnosti (Odchylky, kolmost, vzdálenost :přímek, přímky a roviny, rovin),
 • Objemy a povrchy těles(krychle, kvádr, hranol, válec, jehlan i komolý, kužel i komolý, koule a její části),
 • Matice a determinanty (součin matic, inverzní matice, maticové rovnice, hodnost matice, řešení soustavy rovnic, Frobeniova věta, Cramerovo pravidlo)
 • Diferenciální počet (limita posloupnosti, limita funkce, derivace, význam první a druhé derivace, rovnice tečny a normály, L'Hospitalovo pravidlo, asymptoty, lokální a globální extrémy, průběh funkce),
 • Neurčitý integrál (metoda per partes, substituční metoda, integrace parciálních zlomků),
 • Určitý a nevlastní integrál (obsah rovinného obrazce, objem rotačního tělesa),
 • Lineární diferenciální rovnice (1. a 2. řádu bez pravé strany i s pravou stranou, metoda variace konstanty).